Sola logo
Pro-softboxes

Profoto Softbox

Top quality Softboxes from Profoto.

Profoto Softbox 60×60cm/2×2 ft
Profoto Softbox 60×90cm/2×3 ft
Profoto Softbox 90×90cm/3×3 ft
Profoto Softbox 90×120cm/3×4 ft
Profoto Softbox 120×180cm/4×6 ft
Pro Strip 30×90cm/3 x 1 ft
Pro Strip 30×120cm/4 x 1 ft
Pro Strip 30×180cm/6 x 1 ft